Privacy Policy

 IN ENGLISH

Wie we zijn

Voorgestelde tekst: Ons websiteadres is: https://webmaster7.nl.
Algemene voorwaarden van Webmaster Seven
Ons websiteadres in Teheran: https://webmaster7.ir
Ons websiteadres in Nederland: https://webmaster7.nl

Geachte gebruiker, door te bestellen bij Webmaster Seven gaat u akkoord met de volgende voorwaarden. Naast deze bepalingen voldoet Webmaster Haft in de functie van webdesigner en online winkel en weboptimalisatie, als Iraanse dienstverlener, aan alle wet- en regelgeving van de Islamitische Republiek Iran.
Het is noodzakelijk om de prijs en faciliteiten te controleren voordat u koopt. Lees aandachtig en schrijf u dan in.
De levering van bestellingen wordt geleverd volgens het opgegeven schema, en als een bestelling tijdens het project wordt toegevoegd of het algoritme wordt gewijzigd, zal de levertijd veel langer zijn, naast het toevoegen van kosten.
Het maken van een website met immorele en politieke namen, inhoud en thema’s is verboden en in strijd met de regels van Webmaster Seven.
Alle websites met het logo en copyright van Webmaster Seven worden zorgvuldig gecontroleerd door het systeembeheer en in geval van enige overtreding zal de toegang van de gebruiker tot het systeem worden beperkt of geblokkeerd. Er zal geen ondersteuning worden verleend.
Webmaster Seven is verantwoordelijk voor het produceren van de eerste inhoud van de website (site of winkel, het maakt niet uit tot 5 artikelen of producten), de productie van de daaropvolgende inhoud omvat kosten en tijd. Het is vermeldenswaard dat de productie van inhoud niet de taken van het ondersteunen van de website en de kosten afzonderlijk omvat.
Ondersteuning voor contentproductie voor elk contract is een maand (op een werkdag van 9.00 tot 18.00 uur en in de titel van een of twee tickets) en daarna en aan het einde van een maand wordt op verzoek een nieuw ondersteuningscontract afgesloten van de projecteigenaar. Een jaar, 24-uurs technische ondersteuning voor hosts en domeinen is onderhevig aan de ontwerpvereisten van Webmaster Seven.)
In geval van behoefte aan ondersteuning wanneer uw website geen ondersteuning heeft, wordt dit op uurbasis berekend en zijn de kosten per uur 150.000 Tomans.
Ondersteuning is via tickets of sociale netwerken (WhatsApp en Telegram), neem alsjeblieft niet rechtstreeks contact op. (Vanwege het reageren op tickets en codering en ontwerp, het spijt ons om direct contact te beantwoorden.)
Alle wettelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de inhoud die in de website en online winkel is gemaakt, is de verantwoordelijkheid van de domeineigenaar en Webmaster Seven is niet verantwoordelijk voor de relevante inhoud.
Door zich te abonneren op de website van Webmaster Haft, neemt de gebruiker alle regels en voorschriften van de site over en hoeft de gebruiker niet te ondertekenen, en is de gebruiker verplicht de algemene voorwaarden te accepteren en alle regels en voorschriften na te leven.
Intrekking van het verzoek en de bestelling site ontwerp en beëindiging van het contract, alleen volgens de voorwaarden van beëindiging van het contract. En voor aanvang van het werk is mogelijk.
Tickets en ondersteuning
Het kan 2 tot 48 uur duren om op de tickets te reageren, even geduld a.u.b.
Het kaartje niet meerdere keren versturen, (regen) en het laatste bericht met een vraagteken versturen? Niet scheiden.

 

Contractondersteuningsperiode:
Ondersteuning voor contentproductie voor het standaard en geavanceerde abonnement is een week, voor het speciale en gouden abonnement is tien dagen, na het verstrijken van de ondersteuningsperiode kunt u de ondersteuning van uw product of contract verlengen.
Tickets voor ondersteuning van contentproductie, bedrijfsbeheer of andere websitegebaseerde services zijn beschikbaar op werkdagen van zaterdag tot zaterdag vanaf 9.00 uur. tot 18.00 uur en op zaterdag van 9.00 uur. tot 13.00 uur, buiten Deze uren worden verschoven naar de eerstvolgende werkdag)

Hoe en duur van host- en domeinondersteuning:
Hosting en domeinondersteuning is een jaar. Ondersteuning voor items met betrekking tot hosts en domeinen wordt 24 uur per dag ondersteund, volgens de regels en uren van verschillende servers, en bij voorkeur door het sturen van een siteticket of WhatsApp.)

Opmerkingen
Wanneer bezoekers opmerkingen op de site plaatsen, verzamelen we de informatie die wordt verstrekt in het opmerkingenformulier, evenals het IP-adres van de bezoeker en het gebruikersregister van de browser om spam te helpen identificeren.

Contact Formulier
Als u een reactie achterlaat op onze site, kunt u ervoor kiezen om uw naam, e-mailadres en website op te slaan in cookies. Deze zijn voor uw gemak, zodat u uw gegevens niet hoeft aan te vullen bij het achterlaten van een andere opmerking. Deze cookies duren een jaar.
Als je een account hebt en je logt in op deze site, plaatsen we een tijdelijke cookie om te bepalen of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie en zal verloren gaan wanneer uw browser wordt gesloten.
Wanneer u zich aanmeldt, zullen we ook meerdere cookies instellen om uw aanmeldingsgegevens en weergave-opties op te slaan. Login cookies van de afgelopen twee dagen en cookies voor weergaveopties van het afgelopen jaar. Als u “Onthoud mij” selecteert, blijft uw login twee weken geldig. Als u uitlogt van uw account, worden inlogcookies verwijderd.
Als je een artikel bewerkt of publiceert, wordt er een extra cookie in je voorhoofd opgeslagen

In ENGLISH 

Who we are
Suggested text: Our website address is: https://webmaster7.nl.
Terms and Conditions of Webmaster Seven
Our website address in Tehran: https://webmaster7.ir
Our website address in the Netherlands: https://webmaster7.nl

Dear user, by ordering from Webmaster Seven, you agree to the following terms and conditions. In addition to these provisions, Webmaster Haft in the position of web designer and online store and web optimization, as an Iranian service worker, complies with all laws and regulations of the Islamic Republic of Iran.
It is necessary to check the price and facilities before buying. Please read carefully, then register.
Delivery of orders will be delivered according to the provided schedule, and if an order is either added during the project or the algorithm is changed, in addition to adding cost, the delivery time will be much longer.
Creating a website with immoral and political names, content and themes is prohibited and contrary to the rules of Webmaster Seven.
All websites that have the logo and copyright of Webmaster Seven are carefully monitored by the system management and in case of any violation, the user’s access to the system will be restricted or blocked. No support will be provided.
Webmaster Seven will be responsible for producing the initial content of the website (site or store, it does not matter up to 5 articles or products), the production of subsequent content will include cost and time. It is worth noting that the production of content does not include the tasks of supporting the website and costs separately.
Content production support for each contract is one month (on a working day from 9 am to 6 pm and in the title of one or two tickets) and after that and at the end of one month, a new support contract is concluded at the request of the project owner. One-year, 24-hour technical support for hosts and domains is subject to Webmaster Seven website design requirements.)
In cases of need for support when your website does not have support, it will be calculated on an hourly basis and the cost per hour is 150,000 Tomans.
Support is through tickets or social networks (WhatsApp and Telegram), please do not contact directly. (Due to responding to tickets and coding and design, we are sorry to answer direct contact.)
All legal and criminal liability of the content created in the website and online store is the responsibility of the domain owner and Webmaster Seven will not be responsible for the relevant content.
By subscribing to the Webmaster Haft website, the user assumes all the rules and regulations of the site and does not need to sign the user, and the user is obliged to accept the terms and conditions and observe all the rules and regulations.
Withdrawal from the request and order site design and termination of the contract, only, according to the terms of termination of the contract. And before starting work is possible.
Tickets and support
It can take 2 to 48 hours to respond to the tickets, please be patient.
Do not send the ticket several times, (rain) and send the last message with a question mark? Do not separate.

 

Contract support period:
Content production support for the standard and advanced plan is one week, for the special and golden plan is ten days, after the expiration of the support period, you can extend the support of your product or contract.
Tickets for content production support, business management, or any website-based services are available on business days from Saturday to Saturday from 9 a.m. to 6 p.m., and on Saturdays from 9 a.m. to 1 p.m., outside These hours will be postponed to the next first working day)

How and duration of host and domain support:
Hosting and domain support is one year. Support for items related to hosts and domains is supported 24 hours a day, according to the rules and hours of different servers, and preferably by sending a site ticket or WhatsApp.)

Comments
When visitors post comments on the site, we collect the information provided in the comments form, as well as the visitor’s IP address and the browser’s user registry to help identify spam.

Contact Form
If you leave a comment on our site, you may decide to save your name, email address and website in cookies. These are for your convenience, so you do not have to refill your details when leaving another comment. These cookies will take a year.
If you have an account and you log in to this site, we set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie does not contain personal information and will be lost when your browser is closed.
When you sign in, we’ll also set up multiple cookies to save your login information and display options. Login cookies for the past two days and display options cookies for the past year. If you select “Remember me”, your login will continue for two weeks. If you log out of your account, login cookies will be removed.
If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your brow